تولید پادکست

پادکست و تیزرهای تبلیغاتی صوتی و کتاب‌های صوتی یکی از انواع پرطرفردار محتواست.